124128_7642W 2007 roku wprowadzono dwie zmiany w zakresie wyliczania agregatów monetarnych. Pierwsza zmiana to zmiana definicyjna, której zadaniem jest dopasowanie sposobu wyliczania agregatu M3 zgodnie z wymogami Europejskiego Banku Centralnego. Zmiana dotyczy naliczania wartości wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych z terminem pierwotnym do dwóch lata. Tego typu papiery wartościowe zalicza się do agregatu M3. Od tej pory będą one wskazywane jako wartość zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych monetarnych instytucji finansowych (MIF). Dotychczas wyliczenia opierały się na wartości zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych MIF pomniejszonej o wartość wyemitowanych papierów dłużnych sprzedanych krajowym instytucjom finansowym. Teraz inaczej będzie się postrzegało wielkość papierów wyemitowanych przez krajowe MIF i kupionych przez inne krajowe MIF. W efekcie wzrośnie M3, spadną za to pasywa zagraniczne. Dynamika podaży pieniądza, w skali kolejnych dwunastu miesięcy, jest praktycznie niezauważalna. Zmiana w sposobie naliczania w niewielkim stopniu wpływa też na dynamikę podaży pieniądza. Szeregi czasowe skorygowano wstecz od danych za styczeń 2004 roku.

Druga zmiana polega na ostatecznym ujednoliceniu sposobu klasyfikacji depozytów bezterminowych. Zmiana dotyczy wszystkich banków. Wśród depozytów wymienia się depozyty, dla których nie określono w umowie żadnego terminu, depozyty, z których można wypłacić całość lub część środków na każde żądanie, ale bez utraty należnych odsetek, depozyty, w których pobiera się niewielką opłatę za więcej niż jedną na miesiąc wypłatę środków oraz depozyty, których oprocentowanie ma wartość porównywalną do oprocentowania depozytów terminowych. Wszystkie te wymienione depozyty spełniają kryteria depozytów bieżących i z tego względu powinny być zaliczane do M3. Zmiana klasyfikacji depozytów bezterminowych z kategorii „depozyty z terminem pierwotnym powyżej 2 lat” do kategorii „depozyty bieżące” sprawia, że rośnie podaż pieniądza. Reklasyfikacja nie wpływa jednak na zmiany trendu kształtowania się podaży pieniądza. Odpowiednie szeregi czasowe skorygowano wstecz od danych za kwiecień 2001 roku.

Print Email